Mieszkają Państwo w Ożarowie Mazowieckim lub okolicy i potrzebują geodety?

Jestem geodetą uprawnionym i oferuję mieszkańcom Ożarowa Mazowieckiego wykonanie wszelkich podstawowych usług geodezyjnych dla budownictwa. Stosuję w praktyce sprawdzone, nowoczesne metody pomiarowe. Opracowana przez mnie dokumentacja pomoże Państwu w skutecznym załatwieniu każdej sprawy wymagającej pracy geodety.

Ożarów Mazowiecki – miasto i gmina w aglomeracji warszawskiej, w powiecie warszawskim zachodnim. Gmina Ożarów Mazowiecki stanowi południową granicę powiatu.

GEODETA Z DOŚWIADCZENIEM OŻARÓW MAZOWIECKI

Od 1996 roku prowadzę działalność jako geodeta i swoje bogate doświadczenie oferuję klientom z Ożarowa Mazowieckiego. Doświadczenie to pozwala na głębokie zrozumienie potrzeb klientów. Wiąże się też z szeroką znajomością sytuacji spotykanych w praktyce. Stosuję indywidualne podejście do każdego zlecenia. Zawsze wykorzystuję te dostępne prawnie metody, które najlepiej odpowiadają interesom moich klientów. Oferuję Państwu wykonanie map do celów projektowych – podstawowych dla projektów architektonicznych i branżowych. Wymaganych też do uzyskania pozwoleń na budowę lub wykonywanie prac budowlanych na podstawie zgłoszenia. Dam o to, by uchronić Państwa przed nietrafnymi decyzjami w zakresie planowania.

Po realizacji budowy wykonuję tyczenia osi konstrukcyjnych budynków na ławach budowlanych i tyczenia tras instalacji. Inwentaryzacja powykonawcza wykonana przez geodetę po zakończeniu budowy to podstawa oceny zgodności prac z projektem i warunek uzyskania zgody na użytkowanie. Pomagam uniknąć problemu kolizji obiektów w terenie poprzez projektowanie ich wzajemnego usytuowania. Taka koordynacja projektów technicznych dotyczy głównie instalacji i przyłączy. Geodezyjny projekt opisowo-graficzny sporządzony na mapie zasadniczej uzyskają Państwo w formie odpisu zaleceń z narady koordynacyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który prowadzi miejscowe starostwo powiatowe. Projekt będący przedmiotem koordynacji nanoszony jest na mapę zasadniczą. Dlatego najważniejsza kwestia to sprawdzony geodeta z wieloletnim doświadczeniem na obszarze miasta i gminy Ożarów Mazowiecki.

 

Geodeta Andrzej Żychliński Ożarów Mazowiecki

Telefon: 603 203 206
E-mail: geometra1998@wp.pl
 

USŁUGI GEODEZYJNE OŻARÓW MAZOWIECKI

  • Mapy do celów projektowych Ożarów Mazowiecki
  • Inwentaryzacje budynków i innych obiektów budowlanych
  • Koordynacja projektów technicznych sieci i przyłączy (wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych)
  • Tyczenia budynków Ożarów Mazowiecki
  • Podziały nieruchomości Ożarów Mazowiecki
  • Wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych działek
  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Mapy do celów prawnych Ożarów Mazowiecki

Zakres Prac Geodezyjnych Ożarów Mazowiecki

Mapy do celów projektowych

Są podstawowymi mapami służącymi do opracowania projektu architektonicznego lub innego branżowego. Po opracowaniu stają się niezbędnymi dokumentami w postaci planów zagospodarowania terenu i są podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania prac budowlanych. Staram się odpowiadać na pytania i doradzić na co należy zwrócić uwagę w procesie budowy np. domu.

Tyczenia i inwentaryzacje obiektów budowlanych

Wykonuję tyczenia osi konstrukcyjnych budynków na tzw. Ławach budowlanych, a także tyczenia tras obiektów punktowo-liniowych np. wodociągów i kanalizacji. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna być wykonana po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i jest podstawą do weryfikacji zgodności przeprowadzonych prac budowlanych z opracowanym wcześniej projektem. Ocena taka, przedstawiona na mapie jest załączana do zgłoszenia o zakończeniu prac i zgodnie z przepisami jest podstawą do oddania w użytkowanie.

Koordynacja projektów technicznych ( dawniej uzgodnienie ZUD)

Dotyczy to głównie projektów obiektów budowlanych punktowo-liniowych np. sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych lub energetycznych. Koordynacja polega na opracowaniu projektu usytuowania obiektów w terenie i uzgodnienie możliwości ich usytuowania względem innych już istniejących lub projektowanych, a przedstawionych do tego celu na aktualnej mapie. Wymienioną koordynację jako geodezyjny projekt opisowo-graficzny sporządzony na mapie zasadniczej przekazuję zamawiającemu w formie odpisu zaleceń z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzonym przez odpowiednie Starostwo Powiatowe. Jednocześnie projekt będący przedmiotem koordynacji jest naniesiony na mapę zasadniczą. Proces takiej koordynacji służy skutecznemu zmniejszeniu ryzyka wystąpienia tzw. kolizji obiektów znajdujących się zarówno na powierzchni jak i pod powierzchnią terenu.

Wznowienie lub wyznaczenie punktów granicznych

W oparciu o sprawdzone i nowoczesne metody pomiarowe wykonuję także zadania w zakresie wznawiania i wyznaczania punktów granicznych oraz opracowania map do celów prawnych. Czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych wykonuje się w trybie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jako wykonawca pracy staram się w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości odtworzyć położenie znaków granicznych, wykorzystując do tego jakiego wszystkie dostępne w zasobie geodezyjnym dokumenty. Na zakończenie prac jest sporządzany protokół graniczny w obecności zainteresowanych stron, opisujący czynności przeprowadzone w terenie, który staje się podstawą do wprowadzenia zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości posiadają różne oblicza w zależności od tego jakiego dotyczą terenu lub jakiej sytuacji. Od aspektu sprawy zależy czy są czynnościami formalno-prawnymi czy przyjmują postać postępowań administracyjno-technicznych. Pisząc bardzo ogólnie chcę podkreślić, że każda sprawa jest inna, ale staram się na każdą sprawę spojrzeć indywidualnie i dostosować odpowiednie procedury w ramach aktualnych przepisów prawa . Ponadto należy nadmienić, że dużo zależy od stanu prawnego nieruchomości.

Inne mapy do celów prawnych

W zależności od indywidualnej potrzeby złożenia odpowiedniego wniosku należy dostosować temat opracowania np. mapa do celów sądowych ( w celu zasiedzenia ) lub mapa z projektowanym podziałem (do celów sądowych , w przypadku braku zgody współwłaścicieli na podział).

GEODETA UPRAWNIONY OŻARÓW MAZOWIECKI

Jako geodeta uprawniony zajmuję się na obszarze gminy Ożarów Mazowiecki wyznaczeniem granic, wznawianiem i wyznaczaniem punktów granicznych zgodnie z artykułem 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Moje pomiary nie pozostawiają marginesu na wątpliwości dzięki zastosowaniu precyzyjnych metod pomiarowych i wszystkich dokumentów zasobu geodezyjnego. Na zakończenie prac sporządzam protokół graniczny – w obecności zainteresowanych stron. To opis czynności przeprowadzonych w terenie i podstawa zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków. Realizuję podziały nieruchomości (czynności formalno-prawne lub administracyjno-techniczne). Opracowuję mapy dopasowane do składanych wniosków – jak mapa do celów sądowych w celu zasiedzenia lub mapa z projektowanym podziałem (przy braku zgody współwłaścicieli). Pomagam rozwiązać różne problemy, w których podstawą decyzji jest dokumentacja wykonana przez geodetę.

Zapraszam do kontaktu wszystkich zainteresowanych usługą geodety na obszarze miasta i gminy Ożarów Mazowiecki.