Geodeta Błonie i okolice

Jestem geodetą z wieloletnim doświadczeniem, stosującym nowoczesne i sprawdzone metody prowadzenia pomiarów. Proponuję moje usługi na terenie gminy Błonie. Wyróżnia mnie indywidualne podejście do każdego zlecenia. Każdemu klientowi służę radą i sugeruję najlepsze dla niego możliwości. Chętnie wykonam zlecenie dla Państwa.

Błonie - miasto i gmina w powiecie warszawskim zachodnim. Gmina Błonie stanowi południową granicę powiatu 

GEODETA Z DOŚWIADCZENIEM BŁONIE

Od 1996 roku prowadzę działalność jako geodeta i swoje bogate doświadczenie oferuję klientom miasta i gminy Błonie. Oferuję szeroki wachlarz usług geodezyjnych. Ustalam granice działek, wyznaczam punkty graniczne i wznawiam je w oparciu o każdy dokument dostępny w zasobie geodezyjnym. Sporządzam protokoły graniczne w obecności zainteresowanych stron. Moje pomiary, prowadzone zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawowymi, dają wyniki jednoznaczne, pewne, nie budzące wątpliwości. Są podstawą do wnoszenia zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków. Wykonuję mapy geodezyjne do celów projektowych, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia zamiaru realizacji prac budowlanych. Zajmuję się też mapami tematycznymi, w tym potrzebnymi do wniosków do celów sądowych oraz wykorzystywanymi przy projektowanych podziałach.

Podejmuję się koordynacji projektów technicznych. Ma to na celu wyeliminowanie ryzyka kolizji obiektów planowanych i istniejących (zarówno pod powierzchnią jak i na powierzchni) oraz odpowiednie wzajemne usytuowanie takich obiektów. Tworzony projekt opisowo-graficzny jest umieszczany na podbudowie z mapy zasadniczej. Dokumentację stanowi też odpis zaleceń z narady koordynacyjnej w starostwie powiatu obejmującego gminę Błonie – w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dlatego najważniejsza kwestia to sprawdzony geodeta z wieloletnim doświadczeniem na obszarze miasta i gminy Błonie.

 

Geodeta Andrzej Żychliński Błonie

Telefon: 603 203 206
E-mail: geometra1998@wp.pl
 

USŁUGI GEODEZYJNE BŁONIE

  • Mapy do celów projektowych Błonie
  • Inwentaryzacje budynków i innych obiektów budowlanych
  • Koordynacja projektów technicznych sieci i przyłączy (wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych)
  • Tyczenia budynków Błonie
  • Podziały nieruchomości Błonie
  • Wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych działek
  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Mapy do celów prawnych Błonie

Zakres Prac Geodezyjnych Błonie

Mapy do celów projektowych

Są podstawowymi mapami służącymi do opracowania projektu architektonicznego lub innego branżowego. Po opracowaniu stają się niezbędnymi dokumentami w postaci planów zagospodarowania terenu i są podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania prac budowlanych. Staram się odpowiadać na pytania i doradzić na co należy zwrócić uwagę w procesie budowy np. domu.

Tyczenia i inwentaryzacje obiektów budowlanych

Wykonuję tyczenia osi konstrukcyjnych budynków na tzw. Ławach budowlanych, a także tyczenia tras obiektów punktowo-liniowych np. wodociągów i kanalizacji. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna być wykonana po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i jest podstawą do weryfikacji zgodności przeprowadzonych prac budowlanych z opracowanym wcześniej projektem. Ocena taka, przedstawiona na mapie jest załączana do zgłoszenia o zakończeniu prac i zgodnie z przepisami jest podstawą do oddania w użytkowanie.

Koordynacja projektów technicznych ( dawniej uzgodnienie ZUD)

Dotyczy to głównie projektów obiektów budowlanych punktowo-liniowych np. sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych lub energetycznych. Koordynacja polega na opracowaniu projektu usytuowania obiektów w terenie i uzgodnienie możliwości ich usytuowania względem innych już istniejących lub projektowanych, a przedstawionych do tego celu na aktualnej mapie. Wymienioną koordynację jako geodezyjny projekt opisowo-graficzny sporządzony na mapie zasadniczej przekazuję zamawiającemu w formie odpisu zaleceń z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzonym przez odpowiednie Starostwo Powiatowe. Jednocześnie projekt będący przedmiotem koordynacji jest naniesiony na mapę zasadniczą. Proces takiej koordynacji służy skutecznemu zmniejszeniu ryzyka wystąpienia tzw. kolizji obiektów znajdujących się zarówno na powierzchni jak i pod powierzchnią terenu.

Wznowienie lub wyznaczenie punktów granicznych

W oparciu o sprawdzone i nowoczesne metody pomiarowe wykonuję także zadania w zakresie wznawiania i wyznaczania punktów granicznych oraz opracowania map do celów prawnych. Czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych wykonuje się w trybie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jako wykonawca pracy staram się w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości odtworzyć położenie znaków granicznych, wykorzystując do tego jakiego wszystkie dostępne w zasobie geodezyjnym dokumenty. Na zakończenie prac jest sporządzany protokół graniczny w obecności zainteresowanych stron, opisujący czynności przeprowadzone w terenie, który staje się podstawą do wprowadzenia zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości posiadają różne oblicza w zależności od tego jakiego dotyczą terenu lub jakiej sytuacji. Od aspektu sprawy zależy czy są czynnościami formalno-prawnymi czy przyjmują postać postępowań administracyjno-technicznych. Pisząc bardzo ogólnie chcę podkreślić, że każda sprawa jest inna, ale staram się na każdą sprawę spojrzeć indywidualnie i dostosować odpowiednie procedury w ramach aktualnych przepisów prawa . Ponadto należy nadmienić, że dużo zależy od stanu prawnego nieruchomości.

Inne mapy do celów prawnych

W zależności od indywidualnej potrzeby złożenia odpowiedniego wniosku należy dostosować temat opracowania np. mapa do celów sądowych ( w celu zasiedzenia ) lub mapa z projektowanym podziałem (do celów sądowych , w przypadku braku zgody współwłaścicieli na podział).

GEODETA UPRAWNIONY BŁONIE

Jako geodeta uprawniony zajmuję się na obszarze gminy Błonie wyznaczeniem granic, wznawianiem i wyznaczaniem punktów granicznych zgodnie z artykułem 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Również jako geodeta uprawniony wykonuję na zlecenie klientów tyczenia osi konstrukcyjnych budynków i trasy instalacji takich jak kanalizacje czy wodociągi. Aby umożliwić państwu uzyskanie zgody na użytkowanie ukończonych obiektów, przeprowadzam wymaganą inwentaryzację geodezyjną. Potwierdza ona zgodność realizacji z założonym projektem. Jako geodeta z długoletnim doświadczeniem łączę znajomość różnorodnych sytuacji, w których realizuje się zlecenia geodezyjne oraz nowoczesne podejście do pracy, w tym zwłaszcza stosowanie nowoczesnych, ale dających niepodważalne wyniki metod pomiarowych. W praktyce zawodowej stykałem się wielokrotnie także z sytuacjami spornymi, w których rozstrzygnięcie zależało od wykonanych pomiarów geodezyjnych. Gwarantuję zastosowanie najlepszych dla Państwa procedur spośród wszystkich prawnie dozwolonych. Wysłucham Państwa uwag i chętnie wesprę profesjonalną radą, starając się jak najlepiej zabezpieczyć Państwa interesy. Zapraszam do skorzystania z moich usług.

Zapraszam do kontaktu wszystkich zainteresowanych usługą geodety na obszarze miasta i gminy Błonie.