Mieszkają Państwo w Starych Babicach lub okolicy i potrzebują geodety?

Proponuję skorzystanie z moich usług. Mam kwalifikacje geodety uprawnionego i długoletnie doświadczenie w zawodzie. Stosuję metody prowadzenia pomiarów, które są nowoczesne i zarazem sprawdzone. Do każdej sprawy pochodzę indywidualnie. Doradzam najlepsze rozwiązania.

Co mogę dla Państwa wykonać?

GEODETA Z DOŚWIADCZENIEM STARE BABICE

Jestem dostępny dla państwa w Starych Babicach. Jako geodeta stosuję sprawdzone i nowoczesne metody pomiarowe. Realizuję zlecenia w zakresie podstawowych usług geodezyjnych dla budownictwa. Opracowuję mapy geodezyjne. Wśród nich mapy do celów projektowych – dla uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia zamiaru wykonywania prac budowlanych. Doradzam przy tym, na co warto zwrócić uwagę podczas budowy. Sporządzam też mapy dopasowane tematycznie do wniosków – do celów sądowych lub związane z projektowanym podziałem. Przeprowadzam tyczenia osi konstrukcyjnych budynków oraz przebiegu obiektów punktowo-liniowych (np. kanalizacji).

Opracowuję geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Jest ona podstawą uzyskania zgody na użytkowanie i służy ocenie zgodności zrealizowanej budowy z projektem. Koordynuję projekty techniczne, by zmniejszyć ryzyko tzw. kolizji obiektów (tych na powierzchni i pod powierzchnią). Opracowuję w tym celu projekty usytuowania w terenie obiektów nowych względem już istniejących oraz projektowanych. Taki geodezyjny projekt opisowo-graficzny jest nanoszony na mapę zasadniczą. Przekazuję tę dokumentację w formie odpisu zaleceń z narady koordynacyjnej, jaką przeprowadza się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we właściwym terytorialnie starostwie powiatowym.

 

Geodeta Andrzej Żychliński Stare Babice

Telefon: 603 203 206
E-mail: geometra1998@wp.pl
 

USŁUGI GEODEZYJNE STARE BABICE

  • Mapy do celów projektowych Stare Babice
  • Inwentaryzacje budynków i innych obiektów budowlanych
  • Koordynacja projektów technicznych sieci i przyłączy (wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych)
  • Tyczenia budynków Stare Babice
  • Podziały nieruchomości Stare Babice
  • Wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych działek
  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Mapy do celów prawnych Stare Babice

Zakres Prac Geodezyjnych Stare Babice

Mapy do celów projektowych

Są podstawowymi mapami służącymi do opracowania projektu architektonicznego lub innego branżowego. Po opracowaniu stają się niezbędnymi dokumentami w postaci planów zagospodarowania terenu i są podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania prac budowlanych. Staram się odpowiadać na pytania i doradzić na co należy zwrócić uwagę w procesie budowy np. domu.

Tyczenia i inwentaryzacje obiektów budowlanych

Wykonuję tyczenia osi konstrukcyjnych budynków na tzw. Ławach budowlanych, a także tyczenia tras obiektów punktowo-liniowych np. wodociągów i kanalizacji. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna być wykonana po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i jest podstawą do weryfikacji zgodności przeprowadzonych prac budowlanych z opracowanym wcześniej projektem. Ocena taka, przedstawiona na mapie jest załączana do zgłoszenia o zakończeniu prac i zgodnie z przepisami jest podstawą do oddania w użytkowanie.

Koordynacja projektów technicznych ( dawniej uzgodnienie ZUD)

Dotyczy to głównie projektów obiektów budowlanych punktowo-liniowych np. sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych lub energetycznych. Koordynacja polega na opracowaniu projektu usytuowania obiektów w terenie i uzgodnienie możliwości ich usytuowania względem innych już istniejących lub projektowanych, a przedstawionych do tego celu na aktualnej mapie. Wymienioną koordynację jako geodezyjny projekt opisowo-graficzny sporządzony na mapie zasadniczej przekazuję zamawiającemu w formie odpisu zaleceń z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzonym przez odpowiednie Starostwo Powiatowe. Jednocześnie projekt będący przedmiotem koordynacji jest naniesiony na mapę zasadniczą. Proces takiej koordynacji służy skutecznemu zmniejszeniu ryzyka wystąpienia tzw. kolizji obiektów znajdujących się zarówno na powierzchni jak i pod powierzchnią terenu.

Wznowienie lub wyznaczenie punktów granicznych

W oparciu o sprawdzone i nowoczesne metody pomiarowe wykonuję także zadania w zakresie wznawiania i wyznaczania punktów granicznych oraz opracowania map do celów prawnych. Czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych wykonuje się w trybie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jako wykonawca pracy staram się w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości odtworzyć położenie znaków granicznych, wykorzystując do tego jakiego wszystkie dostępne w zasobie geodezyjnym dokumenty. Na zakończenie prac jest sporządzany protokół graniczny w obecności zainteresowanych stron, opisujący czynności przeprowadzone w terenie, który staje się podstawą do wprowadzenia zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości posiadają różne oblicza w zależności od tego jakiego dotyczą terenu lub jakiej sytuacji. Od aspektu sprawy zależy czy są czynnościami formalno-prawnymi czy przyjmują postać postępowań administracyjno-technicznych. Pisząc bardzo ogólnie chcę podkreślić, że każda sprawa jest inna, ale staram się na każdą sprawę spojrzeć indywidualnie i dostosować odpowiednie procedury w ramach aktualnych przepisów prawa . Ponadto należy nadmienić, że dużo zależy od stanu prawnego nieruchomości.

Inne mapy do celów prawnych

W zależności od indywidualnej potrzeby złożenia odpowiedniego wniosku należy dostosować temat opracowania np. mapa do celów sądowych ( w celu zasiedzenia ) lub mapa z projektowanym podziałem (do celów sądowych , w przypadku braku zgody współwłaścicieli na podział).

GEODETA UPRAWNIONY STARE BABICE

Zajmuję się ustalaniem granic działek. Wznawiam i wyznaczam punkty graniczne w zgodzie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Moje pomiary dają możliwość odtworzenia położenia znaków granicznych w sposób jednoznaczny i nie pozostawiający wątpliwości, stanowiąc podstawę do wprowadzania zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków. Korzystam w tym zakresie z każdego dokumentu, jaki jest dostępny w zasobie geodezyjnym. Dzięki długoletniemu doświadczeniu wiem, jak różne są sytuacje, w których potrzebna jest pomoc geodety i jak ważne jest indywidualne podejście do nich. W przypadku podziałów nieruchomości dokładnie rozpoznam Państwa sprawę i stanowisko. Zastosuję najkorzystniejsze procedury dostępne w ramach prawa. Na koniec, w obecności zainteresowanych stron, sporządzę protokół graniczny. Służę radą w zakresie każdego zlecenia, które realizuję.

Zapraszam do kontaktu wszystkich zainteresowanych z obszaru gminy Stare Babice.