Geodeta z miasta Łomianki. Poszukują Państwo geodety w Łomiankach?

Oferuję Państwu moje kwalifikacje geodety uprawnionego, wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie oraz nowoczesne i sprawdzone metody prowadzenia pomiarów.

Wyróżnia mnie indywidualne podejście do każdej sprawy, wsłuchanie się w Państwa potrzeby i gotowość podpowiadania najkorzystniejszych rozwiązań.

Łomianki – miasto i gmina w powiecie warszawskim zachodnim. Gmina Łomianki stanowi wschodnią granicę powiatu.

GEODETA Z DOŚWIADCZENIEM ŁOMIANKI

Prowadzę działalność od 1996 roku jako geodeta i swoje bogate doświadczenie oferuję klientom miasta i gminy Łomianki. Jakiego rodzaju zlecenia geodeta wykonuje? Przede wszystkim jako geodeta pracuję w oparciu o sprawdzone i nowoczesne metody pomiarowe. Oferuję Państwu wykonanie w Łomiankach lub okolicach wszystkich niezbędnych czynności w zakresie podstawowych usług geodezyjnych dla budownictwa. Przygotowuję mapy do celów projektowych niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania prac budowlanych. Podpowiadam, na co należy zwrócić uwagę w procesie budowy np. domu w Łomiankach lub okolicy. Wykonuję tyczenia osi konstrukcyjnych budynków i tras obiektów punktowo-liniowych (np. wodociągów). Przygotowuję geodezyjną inwentaryzację powykonawczą niezbędną do stwierdzenia zgodności prac z projektem – co jest podstawą oddania w użytkowanie. Zajmuję się koordynacją projektów technicznych. Polega to na opracowaniu projektu usytuowania w terenie nowych obiektów względem tych już istniejących i projektowanych. Ma on postać geodezyjnego projektu opisowo-graficznego na mapie zasadniczej, który przekazuję w formie odpisu zaleceń z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we właściwym starostwie powiatowym. Koordynacja zmniejsza ryzyko tzw. kolizji obiektów pod i na powierzchni. Dlatego najważniejsza kwestia to sprawdzony geodeta z wieloletnim doświadczeniem na obszarze miasta i gminy Łomianki.

 

Geodeta Andrzej Żychliński Łomianki

Telefon: 603 203 206
E-mail: geometra1998@wp.pl
 

USŁUGI GEODEZYJNE ŁOMIANKI

  • Mapy do celów projektowych Łomianki
  • Inwentaryzacje budynków i innych obiektów budowlanych
  • Koordynacja projektów technicznych sieci i przyłączy (wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych)
  • Tyczenia budynków Łomianki
  • Podziały nieruchomości Łomianki
  • Wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych działek
  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Mapy do celów prawnych Łomianki

Zakres Usług Geodezyjnych Łomianki

Mapy do celów projektowych

Są podstawowymi mapami służącymi do opracowania projektu architektonicznego lub innego branżowego. Po opracowaniu stają się niezbędnymi dokumentami w postaci planów zagospodarowania terenu i są podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania prac budowlanych. Staram się odpowiadać na pytania i doradzić na co należy zwrócić uwagę w procesie budowy np. domu.

Tyczenia i inwentaryzacje obiektów budowlanych

Wykonuję tyczenia osi konstrukcyjnych budynków na tzw. Ławach budowlanych, a także tyczenia tras obiektów punktowo-liniowych np. wodociągów i kanalizacji. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna być wykonana po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i jest podstawą do weryfikacji zgodności przeprowadzonych prac budowlanych z opracowanym wcześniej projektem. Ocena taka, przedstawiona na mapie jest załączana do zgłoszenia o zakończeniu prac i zgodnie z przepisami jest podstawą do oddania w użytkowanie.

Koordynacja projektów technicznych ( dawniej uzgodnienie ZUD)

Dotyczy to głównie projektów obiektów budowlanych punktowo-liniowych np. sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych lub energetycznych. Koordynacja polega na opracowaniu projektu usytuowania obiektów w terenie i uzgodnienie możliwości ich usytuowania względem innych już istniejących lub projektowanych, a przedstawionych do tego celu na aktualnej mapie. Wymienioną koordynację jako geodezyjny projekt opisowo-graficzny sporządzony na mapie zasadniczej przekazuję zamawiającemu w formie odpisu zaleceń z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzonym przez odpowiednie Starostwo Powiatowe. Jednocześnie projekt będący przedmiotem koordynacji jest naniesiony na mapę zasadniczą. Proces takiej koordynacji służy skutecznemu zmniejszeniu ryzyka wystąpienia tzw. kolizji obiektów znajdujących się zarówno na powierzchni jak i pod powierzchnią terenu.

Wznowienie lub wyznaczenie punktów granicznych

W oparciu o sprawdzone i nowoczesne metody pomiarowe wykonuję także zadania w zakresie wznawiania i wyznaczania punktów granicznych oraz opracowania map do celów prawnych. Czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych wykonuje się w trybie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jako wykonawca pracy staram się w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości odtworzyć położenie znaków granicznych, wykorzystując do tego jakiego wszystkie dostępne w zasobie geodezyjnym dokumenty. Na zakończenie prac jest sporządzany protokół graniczny w obecności zainteresowanych stron, opisujący czynności przeprowadzone w terenie, który staje się podstawą do wprowadzenia zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości posiadają różne oblicza w zależności od tego jakiego dotyczą terenu lub jakiej sytuacji. Od aspektu sprawy zależy czy są czynnościami formalno-prawnymi czy przyjmują postać postępowań administracyjno-technicznych. Pisząc bardzo ogólnie chcę podkreślić, że każda sprawa jest inna, ale staram się na każdą sprawę spojrzeć indywidualnie i dostosować odpowiednie procedury w ramach aktualnych przepisów prawa . Ponadto należy nadmienić, że dużo zależy od stanu prawnego nieruchomości.

Inne mapy do celów prawnych

W zależności od indywidualnej potrzeby złożenia odpowiedniego wniosku należy dostosować temat opracowania np. mapa do celów sądowych ( w celu zasiedzenia ) lub mapa z projektowanym podziałem (do celów sądowych , w przypadku braku zgody współwłaścicieli na podział).

GEODETA UPRAWNIONY ŁOMIANKI

Jako geodeta uprawniony zajmuję się na terenie miasta i gminy Łomianki wznawianiem i wyznaczaniem punktów granicznych w trybie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Staram się w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości odtworzyć położenie znaków granicznych. Wykorzystuję do tego wszystkie dokumenty dostępne w zasobie geodezyjnym, a na koniec prac sporządzam protokół graniczny w obecności zainteresowanych stron. To podstawa do wprowadzenia zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków. Przeprowadzam podziały nieruchomości – mając świadomość, że ich okoliczności bywają złożone. Dlatego staram się na każdą sprawę spojrzeć indywidualnie, dostosować odpowiednie procedury w ramach aktualnych przepisów prawa. Sporządzam zgodnie z potrzebą złożenia odpowiedniego wniosku dostosowane tematycznie opracowania, takie jak np. mapa do celów sądowych lub mapa z projektowanym podziałem. Pomogę Państwu rozwiązać każdą sprawę, w której jest potrzebna praca geodety.

Zapraszam do kontaktu wszystkich zainteresowanych usługą geodety na obszarze miasta i gminy Łomianki.